Skapa en effektiv, hållbar och attraktiv organisation

Kunskap och förståelse om sin organisation

Med Rebus får organisationen insikter om hur olika individer reagerar i olika situationer t ex individindivid och i grupper speciellt under stress som i tider med högt förändringstryck. Här är det viktigt att organisationen liksom jag som individ själv får förståelse för hur jag kommunicerar, fungerar och reagerar i olika miljöer och situationer, för att med de insikterna kunna ta mer ansvar och skapa så goda förutsättningar för mig själv och min omgivning som möjligt, att utveckla mitt självledarskap lika väl som i lärande och i ledning av andra.

Även om vi oftast förväntas ha individuella drivkrafter i vårt arbete krävs samarbete och ofta arbetar vi i olika team. Genom att ha insikter om individernas olikheter, styrkor och svagheter skapar organisationer bättre förmåga att ta tillvara på teamets styrkor liksom att möta svagheter och
behov. Att sedan utveckla förståelse för varandra i teamet och skapa effektiva sätt att kommunicera för att öka effektiviteten i gruppen. Olikheter är en stryka om det hanteras rätt och forskning visar att heterogena team är effektivare, når bättre resultat och generellt är mer hållbara. Insikterna ger också ett bra underlag för ledare att stötta sina medarbetare utifrån sina respektive olika personlighetstyper.

Rätt sorts mätetal – ger rätt åtgärder

När man har insikter och förståelse om sina medarbetare finns det dessutom ett mervärde av att lära sig att fråga efter rätt saker. Till exempel säger nio av tio organisationer att man har hög arbetsbelastning, men när man tittar närmare är det sällan arbetsbelastningen som är det verkliga problemet, dvs rotorsaken. Istället är det otydliga förväntningar, bristande stöd eller hög fragmentering som skapar känslan av hög arbetsbelastning. Genom att ställa rätt frågor och mäta rätt saker kan man identifiera den verkliga rotorsaken till symtomen, vad som faktiskt skapar känslan av hög arbetsbelastning och det blir tydligare vilka åtgärder som ger störst effekt, och därmed når fram till fina och hållbara resultat med engagerade medarbetare.

För att få dessa värdefulla insikter behöver vi komplettera våra traditionella mätetal av sk. ”lagging indicators” till exempel hur mycket pengar man gjort av med under en viss tidsperiod d v s fokuserar på resultatet av redan genomförda aktiviteter. Dessa mätetal föredras ofta för att de är enkla att mäta och de är inte sällan högprioriterade uttalade mål högt upp i organisationen, men upplevts inte särskilt motiverande eller rent av kontraproduktiva längre ner i organisationen, teamen eller för den enskilda medarbetaren.

Kompletterar vi de traditionella mätetal med proaktiva och framåtsyftande mätetal sk ”leading indicators” får vi reda på vilka förutsättningar individerna i organisationen behöver för att kunna må bra, prestera och vara innovativa. Dessa nya mätetal kan analyseras för att hitta olika korrelerande faktorer. Utifrån den plattformen kan ledning, chefer, ledare och individer jobba proaktivt med rätt saker för att få upp resultaten
och öka en organisations förutsättningar för effektivitet, kreativitet och välmående nu, istället för att styra organisationen i efterhand som vi gör med ”lagging indicators”.

 

Rebus och Prindit gemensamma tjänst stärker dig och din organisation, genom värdefulla insikter som hjälper er att på bästa sätt möta både dagens liksom nya utmaningar och framförallt navigera framåt.

Hör av dig till oss om du vill ha mer information om hur du kan utveckla din organisation.

Terese Jansson
VD på Prindit
terese@prindit.com
+46 73 0347 666

Anna – Maria Lindholm
Digital Konsult på Nebu
anna-maria.lindholm@nebu.se
+46 70 3224 927

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå